Amateurkunst » Nieuws » Subsidieregels basissubsidie amateurkunst 2022 gepubliceerd

Subsidieregels basissubsidie amateurkunst 2022 gepubliceerd

De Gemeente Breda streeft naar subsidieregels die recht doen aan het brede amateurkunstenveld met aandacht voor de diversiteit daarbinnen. Eind mei 2021 werd duidelijk dat er nog onvoldoende draagvlak is binnen het totale amateurkunstveld om de daarvoor ontwikkelde wijzigingen in de nadere regels voor amateurkunst door te voeren. Om die reden zijn de subsidieregels voor de basissubsidie amateurkunst nu gelijk aan de subsidievoorwaarden zoals deze tot en met 2019 van toepassing waren. Daarbij is het subsidieplafond voor de basissubsidie amateurkunst gehandhaafd op € 220.000. De komende periode werkt de Gemeente Breda samen met Nieuwe Veste om bij de organisaties op te halen waar de behoeftes liggen als input voor nieuwe subsidieregels voor amateurkunst.
 
De regels die voor 2022 van toepassing zijn kan je vinden op www.breda.nl/subsidies. Daar kies je voor de nadere regels subsidieverstrekking en in hoofdstuk 5 paragraaf 5 tref je de subsidieregels voor de basissubsidie Amateurkunst.
Aanvullend op deze subsidieregels zijn Q&A’s ontwikkeld. 
 
Aanvraag jaarsubsidie indienen
Paragraaf 5 betreft de mogelijkheid tot het aanvragen van een jaarsubsidie. Deze subsidie kan vanaf nu worden aangevraagd via de daarvoor bestemde aanvraagformulieren. De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2021 zijn ontvangen bij het subsidieloket van de gemeente Breda. Via https://www.breda.nl/subsidies-voor-cultuur kom je bij de nieuwe aanvraagformulieren.
 
Indien je vragen hebt over de gewenste subsidie kan je deze stellen via cultuur@breda.nl. De gemeente Breda streeft er naar om jouw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden.