Wat doet de Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste?

Stichting Nieuwe Veste is een publieke culturele onderneming in Breda, ontstaan uit de samenvoeging van Bibliotheek Breda, Centrum voor de Kunsten en Cultuurwinkel Breda. Nieuwe Veste is er voor iedere Bredanaar die zichzelf wil ontdekken en verrassen. We willen alle kinderen een culturele basis meegeven, jongeren stimuleren om hun blik op de wereld te verbreden en participatie onder volwassenen faciliteren. Voor een optimale aansluiting bij wat er leeft in Breda legt Nieuwe Veste de relatie tussen het culturele veld, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad. Samen met deze partners werken we aan een sociaal en cultureel levendig Breda.
 
Onze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder (ofwel de directeur van Nieuwe Veste) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de Raad staan in het licht van deze toezichthoudende rol. Denk bijvoorbeeld aan goedkeuring van de jaarstukken. De Raad houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder deelt de Raad thema’s zoals afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Ook is de Raad van Toezicht formeel de werkgever van de bestuurder. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur voor de bestuurder. De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur.
 
Agenda Raad van Toezicht
Elk jaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden van de gehele Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder. Er is tenminste tweemaal per jaar overleg met een delegatie van de Ondernemingsraad. Ook is er een Audit-commissie, die bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.  De voorzitter en vicevoorzitter vormen samen de renumeratiecommissie en voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Daarnaast gaat de Raad meerdere keren per jaar op werkbezoek en bezoekt verschillende evenementen van de Stichting en/of partners.
 
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Breda die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daardoor is de Raad van Toezicht in staat haar taken adequaat te verrichten, in het belang van de Stichting.  Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zo’n manier is samengesteld dat:
 
Er voldoende affiniteit is met cultuur en de bibliotheek in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
Een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden.
De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
Doelmatig wordt beantwoord aan de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder. 


Profielen nader uitgesplitst

Voorzitter
De voorzitter vervult nadrukkelijk een klankbordfunctie voor de bestuurder. De voorzitter heeft het natuurlijke overwicht om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden en is in staat de diversiteit van belangen doelmatig te managen. De voorzitter is een krachtige regisseur die met charismatisch gezag én hart voor de zaak leidinggeeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft op de reikwijdte van het toezicht. Deelname aan relevante bestuurlijke regionale netwerken levert belangrijke input om de rol verder in te vullen. Bekendheid met het lokale bestuur en zijn manier van opereren is een vereiste. De voorzitter heeft ervaring in bestuurlijke functies met eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven en/of complexe maatschappelijke organisaties met een sterke klantoriëntatie. Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen die het werkveld mede bepalen is van belang. Aantoonbare affiniteit met cultuur/kunsteducatie, bibliotheekwezen en de regio geniet de voorkeur.
 
Overige leden Raad van Toezicht
Naast de voorzitter bestaat de Raad van Toezicht uit vier - of bij gelegenheid vijf - leden. Deze leden beschikken over aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en voldoende strategische kwaliteiten om een constructieve bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de stichting. Daarbij worden de belangen van de medewerkers, klanten, partners en andere belanghebbenden van Stichting Nieuwe Veste scherp in het oog gehouden. Dit alles in relatie tot de dienstverlening van de Stichting binnen de context van de maatschappelijke opdracht en de financiële randvoorwaarden. Leden van de Raad hebben relevante kennis en vaardigheden ten aanzien van de volgende aspecten van toezicht: financieel-economisch, marketing en communicatie, juridisch, ondernemerschap/organisatieontwikkeling en leidinggeven en vakinhoudelijke kennis op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 
Vicevoorzitter
Eén van de leden is ook vicevoorzitter. De vicevoorzitter beschikt over aantoonbare bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en heeft voldoende strategische kwaliteiten om een constructieve bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de Stichting.
 
Naast bovengenoemde algemene eisen streven we naar een Raad waarin minstens de volgende ervaring en kunde, in aanvulling op elkaar, zijn vertegenwoordigd:
Financieel-economische deskundigheid
Marketing en communicatie
Juridische kennis
Ondernemerschap en leidinggeven; organisatieontwikkeling
Vakinhoudelijke deskundigheid op cultureel gebied en op het terrein van bibliotheek en kennismanagement 

Daarnaast is het volgende van belang:
Voldoende spreiding in leeftijd
Voldoende diversiteit
Wonend/werkend in regio Breda, duidelijke verbondenheid met stad Breda 

Overzicht Raad van Toezicht 2023

 
Naam Benoemingstermijn functie
Raad van Toezicht
en commissies
functie overige
nevenfuncties
de heer 
Drs. W.H. Meijer MME
(Wicher)
01-05-2017 tot 01-05-2025
Verlenging mogelijk
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Remuneratiecommissie
Gepensioneerd Adviseur College van Bestuur Buas Breda,
Vice voorzitter RvT ROC De Rooi Pannen Tilburg,
Voorzitter CrossArts Breda
de heer
Drs. M. Leermakers RA
(Mark)
01-07-2013 tot 01-07-2023
Laatste termijn
Lid Raad van Toezicht
 
voorzitter Auditcommissie
Manager Internal Audit bij Coöperatie DELA  
mevrouw
M. Hament
(Mirjam)
Aanvang: 03-12-2018
De eerste termijn is verstreken. Nieuwe termijn is tot 03-12-2026
Vice voorzitter
Lid Remuneratiecommissie
Eigenaar(ondernemer) bij Veranderregie
Opdracht bij:
Stichting Brabant C
Stichting Brabant
Startup Alliance
Brabant Startup Fonds
 
de heer
J.C.M. Teunissen
MSc (Hans)
15-04-2019 tot 15-04-2023
Verlenging mogelijk
Lid Raad van Toezicht Bestuurder en plaatsvervangend rector De Nassau Voorzitter Building Breda
Bestuurslid van ZOUT,
Lid Raad van Advies van Het Onderwijskantoor,
Lid Raad van Toezicht ProDemos
mevrouw
Mr. D. Muller
05-02-2020 tot
05-02-2024
Verlenging mogelijk
Lid Raad van Toezicht Advocaat/Partner
Rassers Advocaten
Breda
Voorzitter Betrokken
Ondernemers Breda
Commissie van Beroep
Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond (KNHB)
Rooster van aftreden en commissies Raad van Toezicht

De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is in principe 4 jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming waardoor de maximale zittingsduur 8 jaar bedraagt. 
 
Naam 2018 2019 2020                     2021 e.v.
de heer
Drs. W.H. Meijer MME
(Wicher)
1 mei 2018 Benoemd tot voorzitter     Herbenoembaar 1 mei 2021
de heer H. Teunissen
 

 
15 april 2019 benoemd
 
  Herbenoembaar 15 april 2023
de heer
Drs. M. Leermakers RA (Mark)
 
Herbenoemd 1 mei 2018
 
    Niet meer benoembaar 1 mei 2022
Mevrouw D. Muller     Benoemd 5 februari 2020 Herbenoembaar
5 februari 2024
Mevrouw
M. Hament
(Mirjam)
  Benoemd 1 januari 2019
Benoemd tot vice voorzitter 24 juni 2019
  Herbenoembaar 1 januari 2023

Commissies
De Raad van Toezicht werkt met de volgende commissies:
  1. De auditcommissie financiën, bestaande uit Mark Leermakers voorzitter (per 1 mei 2014) en Hans Teunissen lid (per 15 april 2019)
  2. Renumeratiecommissie, bestaande uit Wicher Meijer voorzitter en Mirjam Hament vicevoorzitter 
De heer Wicher Meijer is per 1 mei 2018 benoemd tot voorzitter.
Mevrouw Mirjam Hament is per 24 juni 2019 benoemd tot vicevoorzitter