Nieuwe Veste

Gezocht: nieuwe leden voor Raad van Toezicht Stichting Nieuwe

De Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste is per voorjaar 2019 op zoek naar twee nieuwe leden gelet op het vertrek van twee leden vanwege het aflopen van hun statutaire termijn en/of verhuizing uit de regio Breda. We zoeken specifiek naar kandidaten met kennis van het onderwijs, cultureel ondernemerschap en een krachtig relevant zakelijk netwerk in Breda.
 
Taak en werkwijze
De Raad van Toezicht van Stichting Nieuwe Veste houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste werkzaamheden van de Raad staan in het licht van deze toezichthoudende rol. Denk bijvoorbeeld aan goedkeuring van de jaarstukken. De Raad houdt toezicht op het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het toezicht. Met de bestuurder deelt de Raad thema’s zoals afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen en de financiële doorwerking van het strategisch beleid, innovatie van het aanbod en versterking van maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Ook is de Raad van Toezicht formeel de werkgever van de bestuurder. Verder fungeert de Raad van Toezicht als klankbord en adviseur voor de bestuurder.  De relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur.
 
Elk jaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden van de gehele Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder. Er is tenminste tweemaal per jaar overleg met een delegatie van de Ondernemingsraad. Ook is er een Audit-commissie bestaande uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.  De voorzitter en vicevoorzitter vormen samen de renumeratiecommissie en voeren jaarlijks een apart gesprek met de bestuurder. Daarnaast gaat de Raad meerdere keren per jaar op werkbezoek en bezoekt verschillende evenementen van de Stichting en/of partners.
 
Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Breda die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de Stichting.
De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit en combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daardoor is de Raad van Toezicht in staat haar taken adequaat te verrichten, in het belang van de Stichting.  Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zo’n manier is samengesteld dat:
Er voldoende affiniteit is met cultuur en de bibliotheek in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
Een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij met name gedacht wordt aan vakinhoudelijke, financieel-economische en juridische achtergronden.
De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
Doelmatig wordt beantwoord aan de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder. 

Algemene functie-eisen
Bovenstaande vertaalt zich naar de volgende (algemene) functie-eisen en/of competenties voor leden van de Raad van Toezicht:
Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke opdracht van de Stichting.
Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
Een juist evenwicht in actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
Het vermogen en de instelling om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde zaken. 

Profiel leden van de Raad van Toezicht (algemeen)
Naast bovengenoemde algemene eisen streven we naar een Raad waarin minstens de volgende ervaring en kunde, in aanvulling op elkaar, zijn vertegenwoordigd:
Financieel-economische deskundigheid
Marketing en communicatie
Juridische kennis
Ondernemerschap en leidinggeven; organisatieontwikkeling
Vakinhoudelijke deskundigheid op cultureel gebied en op het terrein van bibliotheek en kennismanagement 

Daarnaast is het volgende van belang:
Voldoende spreiding in leeftijd
Voldoende diversiteit
Wonend/werkend in regio Breda, duidelijke verbondenheid met stad Breda 

Specifieke kenmerken huidige vacatures
Naast de hierboven genoemde algemene functie-eisen zoeken wij in deze fase specifiek naar nieuwe leden met:
Ervaring en kennis binnen het bedrijfsleven en/of binnen het onderwijs (met name PO/VO)
Ervaring en kennis van cultureel ondernemerschap in of nauw gelieerd met de disciplines van de Nieuwe Veste
Een krachtig actueel relevant netwerk in de stad 
Voor de evenwichtigheid in de Raad heeft leeftijd 35-45 jaar de voorkeur.
 
Procedure werving
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 25 maart 2019 door schriftelijk te reageren naar:
Stichting Nieuwe Veste, t.a.v Johanna Nagtegaal, Postbus 1951, 4801 BZ Breda
of per e-mail naar j.nagtegaal@nieuweveste.nl

Begin april willen we gesprekken voeren. We streven naar benoeming eind april. Vanwege ons rooster van aftreden en een verhuizing buiten Breda vindt toetreding plaats op twee momenten: voor en na de zomer van 2019. Aanvullende informatie is verkrijgbaar via het secretariaat Nieuwe Veste (076 2003291) Op de site van Nieuwe Veste vindt u ook de Governance Code Cultuur, het overzicht en achtergronden van de huidige leden van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden.