Nieuws

Bij Nieuwe Veste kun je meer!

Stichting Nieuwe Veste verandert van koers

Gepubliceerd: 14-02-2017
Stichting Nieuwe Veste

Een verbindende rol op het gebied van cultuureducatie en -participatie voor een sociaal en cultureel levendige stad.

 

Stichting Nieuwe Veste heeft de ambitie om in samenwerking met anderen haar expertise op het gebied van taal, creativiteit en kunst in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling en burgerschap van alle inwoners in Breda. In 2012 verzelfstandigden de Bibliotheek Breda, Nieuwe Veste centrum voor de kunsten Breda en Cultuurwinkel Breda, drie voormalige onderdelen van Gemeente Breda, zich tot stichting Nieuwe Veste. In 2013 is een inhoudelijke samenwerking tussen de organisaties ingezet in het beleidsplan ‘Op Koers!’.  Het voor de periode 2017 - 2020 opgestelde beleidsplan ‘Partner in Participatie’ is hier een doorontwikkeling van en vormt de basis voor nieuwe afspraken met Gemeente Breda.
 


De verandering van koers komt voort uit een verkenning naar de mogelijke rol van cultuur in uiteenlopende domeinen. In het voorjaar van 2016 voerde directeur-bestuurder Gertjan Endedijk met circa twintig organisaties uit het culturele circuit, het onderwijsveld en het sociale domein gesprekken over de veranderende vraag van de maatschappij. Deze gesprekken brachten aan het licht dat het activiteitenaanbod van de culturele vrije markt weliswaar toeneemt, maar er nog kansen liggen in het beter laten aansluiten van de activiteiten bij de diverse inwonersgroepen van Breda.
 

“Wij gaan ons nóg meer focussen op samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties in de domeinen zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Samen met deze partijen bewegen we mee met wat er leeft in de stad. We zetten onze expertise in om het culturele aanbod van de stad te laten bijdragen aan de realisatie van de doelen van onze maatschappelijke partners. Op deze manier draagt de stichting bij aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Breda en wordt kunst en cultuur in Breda versterkt,” zegt directeur-bestuurder Gertjan Endedijk.
 

De stichting heeft in haar nieuwe beleidsplan drie uitgangspunten benoemd waar de aandacht de komende jaren naar uit zal gaan:
In Breda heeft elk kind in zijn eigen omgeving recht op het ontwikkelen van zijn taalvaardigheden en creativiteit en een kennismaking met kunst.
In Breda kunnen alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden inzetten voor het verbreden van hun blik op de wereld.
Alle volwassenen in Breda dragen bij aan een sociale en cultureel levendige stad. 


Deze uitgangspunten sluiten aan bij samenwerkingen die stichting Nieuwe Veste de afgelopen jaren is aangegaan. Zo is de lancering van de landelijke subsidieregeling Muziekimpuls aangegrepen om het aanbod van de stad te laten aansluiten bij de vraag van het onderwijs. De eerste scholen maken inmiddels gebruik van het Bredase muziekaanbod. De komende jaren zal de stichting nog meer scholen en aanbieders bij het muziekonderwijs betrekken. In samenwerking met Fablab is aan de Molenstraat een Makersbase ingericht. Deze werkruimte, die binnenkort officieel geopend wordt, nodigt jongeren uit om zowel binnen- als buitenschools kennis te maken met diverse digitale en fysieke media. Zo leren zij creatieve oplossingen te bedenken voor actuele en maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling. Bovendien groeit het netwerk van de stichting om laaggeletterdheid te bestrijden. Dankzij samenwerking met onder andere Welkomsttaal en Stichting Vluchtelingenwerk mag stichting Nieuwe Veste wekelijks ruim 250 deelnemers aan taalbevorderingsactiviteiten verwelkomen. Voor 2017 heeft de stichting de ambitie uitgesproken om de aanpak op het gebied van taal uit te breiden met cultuur.
 

Passend in een tijd waarin de uitleencijfers van de bibliotheek en het aantal leerlingen van het centrum voor de kunsten evenals in andere steden in Nederland teruglopen, bundelt stichting Nieuwe Veste de krachten van haar organisatieonderdelen in een nieuwe dienstverlening. De kennis van de stichting op het gebied van taal, creativiteit en kunst zal worden ingezet om in de stad activiteiten te organiseren en faciliteren die persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren mogelijk maken. Binnen haar netwerk wil de stichting bovendien de relatie leggen tussen het culturele veld, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad.
 

Om de beoogde verandering te realiseren zal de huidige subsidie stapsgewijs worden omgebogen naar werkzaamheden die in samenwerking met partners bijdragen aan stadsbrede doelstellingen.  Bovendien heeft de stichting van de gemeente voor 2017 een bezuiniging opgelegd gekregen. Het is nog niet duidelijk wat de effecten van de ombuiging en de bezuiniging zullen zijn voor de stichting en haar medewerkers. Door de ingrijpende inhoudelijke veranderingen in werkzaamheden en organisatie zijn op voorhand gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. De stichting werkt momenteel in nauw overleg met Gemeente Breda aan een plan van aanpak om de transitie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 
De verandering van koers heeft op dit moment geen directe gevolgen voor onze producten en diensten voor klanten, leden en bezoekers. Wij werken op dit moment samen met Gemeente Breda aan een plan van aanpak. Wanneer deze plannen concreet zijn, worden ze gedeeld.