Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

> Algemene voorwaarden Nieuwe Veste evenementen
> Terms and conditions Nieuwe Veste events - English version

 

Algemene voorwaarden Cursussen en Lessen 2022-2023


Definities

Cursus:
Een cursus is een afgebakende serie van lessen die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.

Les:
Een les is onderdeel van een doorgaand, meerjarig leertraject. Het betreft een serie vocale of instrumentale lessen die gedurende een schooljaar wordt gegeven.

Tarieven muzieklessen:
De tarieven worden gelijktijdig met de publicatie van het nieuwe aanbod via de website gepubliceerd en zijn te lezen op https://www.nieuweveste.nl of op te vragen via info@nieuweveste.nl.

Schooljaar:
Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De lessen en cursussen sluiten aan bij de vakanties van het INOS Stichting Katholiek onderwijs Breda. Het vakantierooster is gepubliceerd op de website.

Artikel 1 Soorten onderwijs en aanmelding

1. Aanmelding kan plaatsvinden voor het volgen van:
a: voorbereidend/oriënterend instrumentaal en vocaal onderwijs
b: instrumentaal/vocaal onderwijs
c: onderwijs op het gebied van kunstzinnige vorming
De aanmelding geschiedt voor een geheel schooljaar respectievelijk de totale duur van de cursus.
2. Op de site bij 'cursussen en lessen' staan de aanvangsdata en lesdagen/-uren van de opleidingen en de cursussen aangegeven, alsmede de duur van de cursus.
3. De aanmelding dient schriftelijk of digitaal te geschieden door middel van invulling en (digitale) ondertekening van het daarvoor bestemde (digitale) aanmeldingsformulier. Dit formulier dient vervolgens te worden afgegeven of te worden ingezonden. Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. Indien de leerling/cursist op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient de (digitale) ondertekening plaats te vinden door diens wettelijk vertegenwoordiger, zoals een ouder, voogd, verzorger, vereniging of instelling.

Artikel 2 Plaatsing en indeling

1. De plaatsing en indeling van de leerlingen/cursisten geschiedt door  Stichting Nieuwe Veste  aan de hand van onder andere leeftijd, niveau en inschrijvingsdatum.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vindt de plaatsing en indeling voor instrumentaal en vocaal onderwijs plaats met inachtneming van de volgende volgorde:
a: leerlingen, afkomstig vanuit de voorbereidende oriënterende fase en leerlingen die reeds lessen volgen;
b: (aspirant-)leden van harmonie- en fanfarekorpsen;
c: kinderen van de basisschool op wie het onder a van dit lid gestelde niet van toepassing is;
d: overige
3. Indien geen plaats beschikbaar is, wordt de betrokkene op een wachtlijst geplaatst. Bij het vrijkomen van een plaats wordt degene die, met inachtneming van de volgorde als bedoeld in het tweede lid van dit artikel voor plaatsing in aanmerking komt, direct hiervan telefonisch en, indien nodig, schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien dit geen plaatsing tot gevolg heeft, om wat voor reden dan ook, wordt de volgende voor de opengevallen plaats in aanmerking komende persoon benaderd.
De beschikbaarheid van lesplaatsen kan mogelijk naar beneden bijgesteld worden t.o.v. de aantallen lesplaatsen zoals vermeld op de website door het opvolgen van landelijke richtlijnen als gevolg van Covid-19.

Artikel 3 Duur schooljaar/opzegging/einde cursus

1. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.
2. Voor cursussen geldt het einde van de cursus als uitschrijfdatum.
3. Instrumentale en vocale lessen, presentatie-ensembles en CAPS cursussen worden na het eerste schooljaar automatisch verlengd.
4. Na het eerste schooljaar kan men, met inachtneming van een maand opzegtermijn, de instrumentale en vocale lessen beëindigen per de eerste van de volgende maand. Indien u bijvoorbeeld opzegt op 23 januari, zal de plaatsing per 1 maart beëindigd worden. 
 
Artikel 4 Tussentijdse uitschrijving

1. In de volgende gevallen kan Stichting Nieuwe Veste besluiten om de leerling/cursist uit te schrijven:
a: bij verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Breda of bij verhuizing vanuit de aangrenzende gemeenten van Breda naar elders.
De leerling/cursist, die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Stichting Nieuwe Veste voorzien van een bewijs van in- of uitschrijving van de gemeente. De uitschrijving geschiedt per datum van in- of uitschrijving.
b: indien de leerling overlijdt, vindt  uitschrijving plaats, zonder dat over het resterende gedeelte van de les/cursus nog les- of cursusgeld verschuldigd is.
c: ingeval van langdurige ziekte kan Stichting Nieuwe Veste besluiten tot tussentijdse uitschrijving.
2. De datum van ontvangst van het verzoek om uitschrijving geldt als uitschrijfdatum.
3. Vanaf de datum van de tussentijdse uitschrijving wordt de leerling/cursist ontheven van zijn betalingsverplichtingen over de nog resterende termijnen.
4. Bij (muziek)lessen kunt u zich in het eerste schooljaar tussentijds uitschrijven per 1 januari* en 1 april*. U bent dan het lesgeld verschuldigd van de tot en met 31 december respectievelijk 31 maart geroosterde lesdagen. Na het eerste schooljaar kunt u maandelijks uitschrijven. 
Bij cursussen met een duur van meer dan 20 weken kunt u zich tussentijds uitschrijven per 1 januari*. U bent dan het lesgeld verschuldigd van de tot en met 31 december geroosterde lesdagen. Het is niet mogelijk u tussentijds uit te schrijven voor een cursus met een duur korter dan 21 weken. 
Bestaat de cursus uit twee delen van 15 lessen dan worden deze beide delen als één cursus van 30 weken beschouwd. 

* Rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand moet de opzeggingsbrief vóór 1 december respectievelijk 1 maart door Nieuwe Veste zijn ontvangen.

Artikel 5 Gedwongen uitschrijving

1. Gedwongen (tussentijdse) uitschrijving kan plaatsvinden en geschiedt door de directeur. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, zal de directeur de docent en de betreffende leerling horen. Gedwongen uitschrijving kan alleen plaatsvinden indien de directeur van mening is dat:
a: er sprake is van veelvuldig verzuim of
b: er sprake is van wanbetaling met betrekking tot het les-/cursusgeld.
2. Gedwongen uitschrijving kan bovendien geschieden, indien daarvoor - naar het oordeel van de directeur -  zwaarwichtige redenen aanwezig zijn.
3. In bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van de directeur, kan de directeur, alvorens tot gedwongen uitschrijving over te gaan, de leerling/cursist eerst voor een door hem/haar bepaalde tijdsduur schorsen.

Artikel 6 Les-/cursusgeld

1. Voor het volgen van lessen en cursussen is les- of cursusgeld verschuldigd. Indien de leerling/cursist op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het les- of cursusgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals een ouder , voogd, verzorger, vereniging of instelling; leerlingen/cursisten van 18 jaar en ouder zijn het les- of cursusgeld zelf verschuldigd dan wel de vereniging of instelling als vertegenwoordiger van hen.
2. Het les-/cursusgeld dient in principe in één keer te worden voldaan en wel vóór de op de lesgeldnota vermelde eerste vervaldag. Het les- en cursusgeld moet worden overgemaakt op de op factuur vermelde bankrekening. Indien de lesgeldplichtige toestemming verleent voor automatische incasso kan voor bedragen hoger dan €100,- in termijnen worden betaald. Het aantal incassotermijnen is gebaseerd op de duur van de les/cursus en is als volgt vastgesteld:
 
Duur lessen/cursus                                 Termijnen
1 t/m 6 weken                                              1
7 t/m 10 weken                                            2
11 t/m 15 weken                                          4
16 t/m 30 weken                                          6
langer dan 30 weken                                   8
 
3. De kosten voor de Stichting die voortvloeien uit niet tijdige betalingen, komen geheel ten laste van degene, die het les- of cursusgeld verschuldigd is. Er kan daarbij nooit een beroep op compensatie worden gedaan.
4. Indien een leerling/cursist in de loop van een schooljaar wordt geplaatst, wordt het bedrag aan les- of cursusgeld naar evenredigheid berekend.

Artikel 7 Kortingsmogelijkheden

1. Bredapas korting:
De houder van een Bredapas heeft recht op een korting van 50% op het les/cursusgeld voor personen van 18 jaar en ouder, per persoon, per kalenderjaar.
De Bredapas dient uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de les/cursus te worden getoond  aan de receptiebalie of leerlingenadministratie. Wanneer de Bredapas niet tijdig wordt getoond, vervalt het recht op korting en stuurt Nieuwe Veste een factuur voor het volledige les/cursusbedrag.
2. Jeugdfonds Sport & Cultuur:
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Voor mogelijkheden kijk op http://www.jeugdfondssportencultuur.nl.
3. Leden van harmonie- fanfare verenigingen binnen de gemeente Breda ontvangen 25% korting op het lestarief. 
4. Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, een combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.

Artikel 8 Restitutie/kwijtschelding

1. Het reeds ontvangen les- of cursusgeld wordt naar rato gerestitueerd dan wel kwijtgescholden, indien:
a: een leerling of cursist over een aaneengesloten periode van tenminste 5 lessen door ziekte de lessen niet heeft kunnen volgen. In de situatie dat leerlingen om de week les hebben, geldt een aantal van 3 lessen. Een verzoek om restitutie/kwijtschelding dient, vergezeld van een bewijs of verklaring van de behandelend arts of instantie, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking hebbende periode, schriftelijk bij Stichting Nieuwe Veste te worden ingediend met behulp van een daartoe speciaal bestemd formulier, dat verkrijgbaar is bij het klantcontactcentrum van Stichting Nieuwe Veste. 
b: een leerling of cursist door afwezigheid van de leerkracht om wat voor reden dan ook en door het niet beschikbaar zijn van een vervanger gedurende tenminste vier lessen per schooljaar geen opleiding heeft kunnen volgen. Deze restitutie/kwijtschelding wordt automatisch door Stichting Nieuwe Veste verrekend.
c: de leerling of cursist tussentijds wordt uitgeschreven als bedoeld in artikel 4 en het les- of cursusgeld bij vooruitbetaling aan het begin van het les- /cursusjaar in één keer is betaald.
2. Vakanties en vrije dagen geven geen recht op vermindering dan wel restitutie van het les- en cursusgeld.


Artikel 9 Lesuitval

Lessen en cursussen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen/lessen in de regel de eerste twee keer niet vervangen. Bij de halfjaarcursussen wordt in dit geval bij slechts de eerste keer uitval niet vervangen. Stichting Nieuwe Veste verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel mogelijk te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 8.
Indien door de rijksoverheid aanvullende maatregelen worden opgelegd in het schooljaar 2022-2023 zal Nieuwe Veste deze aanwijzingen opvolgen. Wanneer dit betekent dat een les of cursus niet op de reguliere wijze kan worden voortgezet, dan zal Nieuwe Veste alles in het werk stellen om (online) alternatieven aan te bieden om de continuïteit te waarborgen.

Artikel 10 Administratie- en annuleringskosten

Indien een inschrijving tot 15 dagen vóór aanvangsdatum van de les/cursus wordt geannuleerd, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Hierna kan men opzeggen per de eerstvolgende mogelijkheid, te weten 1 januari. U bent dan het lesgeld verschuldigd voor de tot en met 31 december geroosterde lesdagen.

Artikel 11 Informatie aan leerlingen en cursisten

Bij verhindering van de docent of wanneer Nieuwe Veste de leerling/cursist anderzijds wil informeren over de les of cursus, wordt de leerling/cursist op de hoogte gebracht via sms. Als het mobiele nummer niet bekend is, neemt Stichting Nieuwe Veste per email of wanneer mogelijk via de vaste telefoon contact op.

Artikel 12 Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal

1. Fotograferen en het maken van beeldopnamen in besloten ruimtes zonder schriftelijke toestemming van de directie van Stichting Nieuwe Veste is niet toegestaan.

2. Stichting Nieuwe Veste maakt tijdens het seizoen mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. Het kan zijn dat de deelnemer of diens werk hierop te zien is. Bij publicatie van beeld- en geluidsmateriaal houdt Stichting Nieuwe Veste rekening met de keuze (wel of geen toestemming) die de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, heeft aangegeven op het inschrijfformulier.

3. Stichting Nieuwe Veste is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden, anders dan Stichting Nieuwe Veste. Deelnemer of betalingsplichtige vrijwaart Stichting Nieuwe Veste dan ook voor enige aansprakelijkheid dienaangaande jegens derden, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, worden begrepen de bezoekers van les/cursus of bijbehorend evenement.

Artikel 13 Marketing

Stichting Nieuwe Veste gebruikt de informatie die leerling/ cursist na aanmelding voor nieuwsbrief en/ of het ontvangen van overig aanbod verstrekt om leerling/ cursist op de hoogte te houden van nieuws, met voor leerling/ cursist interessant aanbod en marketingacties.

Artikel 14 Persoonsregistratie
 
Op grond van de wet verstrekt Nieuwe Veste geen informatie uit haar klantenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft Nieuwe Veste geen persoonsgegevens door van het eigen personeel. Zie ook de privacy policy op onze website.

Artikel 15 Slotbepaling

1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist de directeur bestuurder.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Stichting Nieuwe Veste, schooljaar 2022-2023.