Onderwijs » Hoe werk je succesvol samen met het primair onderwijs?

Hoe werk je succesvol samen met het primair onderwijs?

Als cultuuraanbieder kun je pas succesvol samenwerken met het primair onderwijs als je weet hoe het werkveld er precies uitziet. Welke schooltypes zijn er? Hoe kom je in contact met scholen? Met wie kun je het beste aan tafel zitten? Hoe is het primair onderwijs bezig met cultuureducatie en waarom is cultuuronderwijs zo onmisbaar? Op deze kennispagina geven we antwoorden op deze vragen. Zodat je de eerste stappen kunt zetten naar een succesvolle samenwerking met het primair onderwijs. 

De waarde van cultuureducatie

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen aan een duurzame samenwerking om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Wat levert het nog meer op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Lees meer hierover

 

Schooltypes binnen het primair onderwijs

In Nederland kennen we een onderwijssysteem met verschillende type basisscholen. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje: 

Basisschool openbaar onderwijs 

Openbare basisscholen zijn toegankelijk voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. 

Basisschool bijzonder onderwijs 

Op een school voor bijzonder onderwijs krijgen kinderen les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. 

Algemeen bijzondere scholen 

Algemeen bijzondere scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet vanuit een godsdienst of levensbeschouwing. 

Brede scholen 

Brede scholen combineren onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen, of zijn er activiteiten na schooltijd. Zoals huiswerkbegeleiding, sport of muziekles. 

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) 

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Sommige kinderen kunnen niet naar een ‘gewone’ basisschool. Voor hen zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Daar zijn de groepen kleiner dan op een gewone basisschool. Ook zijn er scholen voor speciaal onderwijs (so). Op deze scholen krijgen leerlingen extra aandacht of zorg. 

Lees meer hierover

 

Het curriculum

Momenteel wordt de herziening van het curriculum in het basisonderwijs (po) vormgegeven. De herziening van het curriculum draagt bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma en biedt het leraren de ruimte voor een eigen invulling. Met als uiteindelijk doel om leerlingen te blijven toerusten op een vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij. In het leergebied Kunst & Cultuur hebben de vakken beeldende vorming, dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen en textiel een plek. 

De laatste ontwikkelingen

 

Cultuureducatie in Brabant

In Noord-Brabant voert Kunstloc Brabant in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant en zes stedelijke culturele instellingen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. Deze unieke samenwerking stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. 

Lees meer hierover

Lokale intermediairs

Bij Nieuwe Veste hebben we een aantal lokale intermediairs. Zij zijn hét aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie. Intermediairs zijn de schakel tussen het onderwijs en de culturele aanbieders in de omgeving. De behoeften en vragen van de scholen zijn daarbij leidend. Deze infrastructuur zorgt voor een zeer sterk netwerk waardoor een duurzame relatie tussen het onderwijs en de kunsten kan worden onderhouden.  

Maak kennis met de intermediairs

Een goede samenwerking

Samenwerken gaat over jou en de ander. Door te communiceren met en te luisteren naar elkaar, leer je de ander kennen. Je ontdekt wat ieders kwaliteiten zijn, zodat ieder zijn kundigheid en vakmanschap in kan zetten. Voer een professionele dialoog. Zorg voor aandacht en steun voor elkaar, werk aan een goede afstemming en beperk te veel belasting.  

Formuleer een gezamenlijk doel.  

Maak concrete afspraken en bepaal wie welke verantwoordelijkheid neemt. 

Stel een heldere planning op.   

Bepaal wie welke rol heeft en wat er verwacht wordt. 

Stel randvoorwaarden op. 

Is er vertrouwen en voldoende draagvlak onderling en wederzijds. 

Is er voldoende flexibiliteit en creativiteit. Bespreek waar het project bij kan aansluiten. Wat speelt er bij de leerlingen?  

Hoe gaan de mensen met elkaar om/zijn er conflicten? 

Hoe gaan we evalueren?  

Samenwerken met het primair onderwijs

Vaak is het zo dat culturele aanbieders door intermediairs worden benaderd. Vervolgens neemt de lokale intermediair contact op met de culturele aanbieder om de vraag van de school te bespreken. Om meer achtergrondinformatie te krijgen, kan de culturele aanbieder bijvoorbeeld de website van de school bekijken.  

Vormen van samenwerking

Het meest gangbaar is dat het aanbod van activiteiten, projecten en voorstellingen van de culturele aanbieder, via de intermediair op school worden aangeboden en daarnaast via bepaalde websites te zien is. Maar zeker de laatste jaren zien we steeds meer vormen van samenwerking ontstaan tussen culturele aanbieder en het onderwijs:  

Co-creatie 
Bij co-creatie hebben alle deelnemers invloed op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Co-creëren is dus het samen doen!     

Op maat
Op maat werken is vraag gestuurd. De culturele aanbieder maakt het aanbod passend aan de vraag van de school. 

Laat je inspireren