Algemene voorwaarden cursussen en lessen

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN EN LESSEN 2023-2024

Definities 

Cursus: 

Een cursus is een afgebakende serie van (groeps)lessen die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les. 

  a. Workshop: 1 à 2 lessen

  b. Korte cursus: max 20 weken

  c. Lange cursus: tussen de 21 en 36 weken

  d. Les- of urenkaart: voor 5 uren of 10 lessen.

  e. Cursussen voor speciale groepen, zoals mensen met een beperking (CAPS). Deze cursussen worden wel automatisch verlengd.

Jaarles: 

Een les is onderdeel van een doorlopend, meerjarig leertraject en kan op elk moment gestart worden. Het betreft een serie vocale of instrumentale lessen die gedurende een schooljaar wordt gegeven. Ook de jaarlessen voor ensembles van 36 weken vallen in deze categorie.

De lessen vinden individueel of in kleine groepjes plaats. Inschrijvingen voor jaarlessen en ensemblelessen van 36 weken worden automatisch verlengd. Muzieklessen worden automatisch verlengd na het eerste lesjaar.

Tarieven muzieklessen: 

De tarieven worden gelijktijdig met de publicatie van het nieuwe aanbod via de website gepubliceerd en zijn te lezen op www.nieuweveste.nl of op te vragen via info@nieuweveste.nl.

Schooljaar: 

Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De lessen en cursussen sluiten aan bij de vakanties van het INOS Stichting Katholiek onderwijs Breda. Het vakantierooster is gepubliceerd op de website. 

Betalingplichtige:

Degene, die het les- of cursusgeld verschuldigd is. Dat is de cursist of de wettelijk vertegenwoordiger, zoals een ouder, voogd, verzorger, vereniging of instelling. 


ARTIKEL 1 SOORTEN ONDERWIJS EN AANMELDING 

1. Aanmelding kan plaatsvinden voor het volgen van: 

    a. voorbereidend/oriënterend instrumentaal en vocaal onderwijs 

    b. instrumentaal/vocaal onderwijs 

    c. onderwijs op het gebied van kunstzinnige vorming  De aanmelding is voor een geheel schooljaar respectievelijk de totale duur van de cursus.

2. Op de site bij 'cursussen en lessen', onder voorbehoud van wijzigingen, staan de aanvangsdata en lesdagen/-uren van de opleidingen en de cursussen aangegeven, alsmede de duur van de cursus. 

3. De aanmelding dient digitaal of schriftelijk plaats te vinden door middel van invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier. Bij een digitale aanmelding volstaat een digitale ondertekening. Een ondertekende schriftelijke aanmelding dien je af te geven bij het klantcontactcentrum van Stichting Nieuwe Veste. Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.

Indien de leerling/cursist op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient de (digitale) ondertekening plaats te vinden door de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling/cursist, zoals een ouder, voogd, verzorger, vereniging of instelling. 


ARTIKEL 2 PLAATSING EN REGISTRATIE

De plaatsing en registratie van de leerlingen/cursisten wordt door Stichting Nieuwe Veste uitgevoerd.

Cursussen:

  a. Je ontvangt een bevestiging van je voorlopige inschrijving met de nodige algemene informatie. Je ontvangt minimaal 1 week voorafgaand aan de startdatum een bevestiging of de cursus definitief door kan gaan.

Lessen:

  a. Je ontvangst een bevestiging van je voorlopige inschrijving met de nodige algemene informatie.

  b. Voor de aanvang van je les(sen) neemt de docent contact met je op.

Indien er geen plaats beschikbaar is, wordt de betrokkene geheel vrijblijvend op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, neemt Nieuwe Veste contact met je op.

Nieuwe Veste stelt zich tot doel zoveel mogelijk lesplaatsen beschikbaar te stellen. Aan een inschrijving kan echter geen recht tot plaatsing worden ontleend.

 
ARTIKEL 3 DUUR SCHOOLJAAR/OPZEGGING/EINDE CURSUS 

Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. 

Voor cursussen geldt het einde van de cursus als automatische uitschrijfdatum. 

Instrumentale en vocale lessen, presentatie-ensembles en cursussen-voor-mensen-met-een-beperking worden na het eerste schooljaar automatisch verlengd. 

Na het eerste schooljaar kan men, met inachtneming van een maand opzegtermijn, de instrumentale en vocale lessen beëindigen per de eerste dag van de volgende maand. Indien je bijvoorbeeld opzegt op 23 januari, zal de inschrijving per 1 maart beëindigd worden. Een uitschrijving is slechts geldig als deze schriftelijk plaatsvindt bij info@nieuweveste.nl

Kosteloos uitschrijven is mogelijk tot 2 weken voor de startdatum van een cursus. 

Na de startdatum is het mogelijk om bij lange cursussen (21 t/m 36 weken) tussentijds uit te schrijven voor 1 december. Je bent dan lesgeld verschuldigd tot en met 31 december. Voor korte cursussen (t/m 20 weken) is het niet mogelijk om tussentijds uit te schrijven.


ARTIKEL 4 (TUSSENTIJDSE) UITSCHRIJVING

Wil je stoppen met je lessen of cursus? Stuur dan je opzegging per e-mail naar Nieuwe Veste via het e-mailadres: info@nieuweveste.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om per post uit te schrijven. Dit kun je sturen naar Stichting Nieuwe Veste, t.a.v. afdeling Leerlingenadministratie, Molenstraat 6, 4811 GS Breda. Zonder schriftelijke uitschrijving, blijf je betalingsplichtig. Een afmelding bij een docent beschouwen wij bijvoorbeeld niet als een officiële uitschrijving.

De datum van ontvangst van het verzoek tot uitschrijving geldt als opzegdatum.

Wanneer tussentijds uitgeschreven wordt (zoals beschreven in artikel 4.4), wordt de leerling/cursist ontheven van zijn betalingsverplichtingen over de nog resterende termijnen, vanaf de datum van de tussentijdse uitschrijving.

Bij (muziek)lessen kun je je in het eerste schooljaar tussentijds uitschrijven voor 1 december en voor 1 maart. Je bent dan het lesgeld verschuldigd voor de van de tot en met 31 december, respectievelijk 31 maart geroosterde lesdagen. Na het eerste schooljaar kun je maandelijks uitschrijven. Bij cursussen met een duur van meer dan 20 weken kun je je tussentijds uitschrijven voor 1 december. Je bent dan het lesgeld verschuldigd over de tot en met 31 december ingeroosterde lessen. Het is niet mogelijk je tussentijds uit te schrijven voor een cursus met een duur korter dan 20 weken. 

Eventueel teveel betaald les- of cursusgeld zal worden gerestitueerd.


Uitzonderlijke redenen voor uitschrijving

6. In de volgende gevallen kan Stichting Nieuwe Veste na schriftelijke uitschrijving besluiten om de leerling/cursist (tussentijds) uit te schrijven: 

    a. bij verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Breda of bij verhuizing vanuit de aangrenzende gemeenten van Breda naar elders. De leerling/cursist dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Stichting Nieuwe Veste voorzien van een bewijs van in- of uitschrijving van de gemeente. De uitschrijving geschiedt met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

    b. indien de leerling overlijdt, vindt, nadat Nieuwe Veste hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, per direct uitschrijving plaats, zonder dat over het resterende gedeelte van de les/cursus nog les- of cursusgeld verschuldigd is. 

    c. in geval van langdurige ziekte (5 aaneengesloten lessen) kan Stichting Nieuwe Veste besluiten tot tussentijdse uitschrijving/restitutie van lesgeld onder voorwaarden. De leerling/cursist, die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Stichting Nieuwe Veste. De uitschrijving geschiedt met inachtneming van een maand opzegtermijn. De leerling/cursist, die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Stichting Nieuwe Veste. De uitschrijving geschiedt per datum van in- of uitschrijving.

 
ARTIKEL 5 GEDWONGEN UITSCHRIJVING 

1. Gedwongen (tussentijdse) uitschrijving kan plaatsvinden en geschiedt door Stichting Nieuwe Veste. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, zal Stichting Nieuwe Veste de docent en de betreffende leerling/cursist of dienst wettige vertegenwoordiger horen. Gedwongen uitschrijving kan alleen plaatsvinden Stichting Nieuwe Veste van mening is dat: 

    a: er sprake is van veelvuldig verzuim.

    b: er sprake is van wanbetaling met betrekking tot het les-/cursusgeld. (*zie artikel 6)

2. Gedwongen uitschrijving kan bovendien geschieden, indien daarvoor - naar het oordeel van de directeur - zwaarwichtige redenen aanwezig zijn. 

3. In bijzondere omstandigheden kan, naar het oordeel van Stichting Nieuwe Veste, worden afgeweken van de hoofdregel tot gedwongen uitschrijving, waarbij er besloten kan worden de leerling/cursist eerst voor een bepaalde tijdsduur te schorsen. 

4. Bij gedwongen uitschrijving is het bedrag aan les- of cursusgeld tot en met de uitschrijfdatum verschuldigd. Het verschuldigde bedrag voor huurinstrumenten is verschuldigd tot en met de dag van inlevering van het instrument.


 ARTIKEL 6 LES-/CURSUSGELD 

1. Voor het volgen van lessen en cursussen is les- of cursusgeld verschuldigd. Indien de leerling/cursist op het moment van inschrijving de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het les- of cursusgeld verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling/cursist, zoals een ouder, voogd, verzorger, vereniging of instelling.

Leerlingen/cursisten van 18 jaar en ouder zijn het les- of cursusgeld zelf verschuldigd dan wel de vereniging of instelling als vertegenwoordiger van hen. 

2. Het les-/cursusgeld dient in principe in één keer te worden voldaan (betaalwijze op rekening) en wel vóór de op de factuur vermelde eerste vervaldag. Het les- en cursusgeld moet worden overgemaakt op de op de factuur vermelde bankrekening.

Stichting Nieuwe Veste biedt de mogelijkheid om per incasso te betalen. Voor cursussen met een duur vanaf 10 weken biedt Stichting Nieuwe Veste deze mogelijkheid aan.

Indien de betalingsplichtige toestemming verleent voor automatische incasso kan voor bedragen hoger dan €100,- in termijnen worden betaald. Het aantal incassotermijnen is gebaseerd op de duur van de les/cursus en is als volgt vastgesteld:

Duur lessen/cursus Termijnen
1 t/m 9 weken 1
10 t/m 14 2
15 t/m 19   3
20 t/m 24 4
25 t/m 30 5
langer dan 30 8

  


3. De betalingsplichtige is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van juiste (bankrekening)-gegevens om het innen via automatische incasso mogelijk te maken. Voor wijzigingen in deze gegevens kan de betalingplichtige contact opnemen met de financiële administratie van Stichting Nieuwe Veste.

4. Indien een automatische incasso niet uitgevoerd kan worden, wordt het openstaande bedrag verrekend over de termijnen die nog komen. Als een automatische incasso 3 keer niet lukt, wordt dat door Stichting Nieuwe Veste beschouwd als wanbetaling, waarna de cursist per direct uitgeschreven zal worden. Er kunnen dan geen lessen meer gevolgd worden.

Het les- of cursusgeld is dan verschuldigd tot en met de uitschrijfdatum. Het verschuldigde bedrag voor huurinstrumenten is verschuldigd tot en met de dag van inlevering van het instrument.

5. In het geval van wanbetaling zal de cursist per direct worden uitgeschreven en wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten van het incassobureau en eventuele kosten voor Stichting Nieuwe Veste komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige. Er kan daarbij nooit een beroep op compensatie worden gedaan.

6. Indien een leerling/cursist in de loop van een schooljaar wordt geplaatst, wordt het bedrag aan les- of cursusgeld naar evenredigheid van het aantal lessen berekend. 

7. Bezwaar betalingsverplichting

Indien je het niet eens bent met een factuur of een geïncasseerd bedrag (bij automatische incasso), dan kun je tot 8 dagen na factuurdatum of 3 dagen na incassodatum, schriftelijk bezwaar maken. Je kunt je bezwaar e-mailen naar financien@nieuweveste.nl. Maak je na deze termijnen bezwaar, dan houden we je aan je betalingsverplichting, maar nemen we je bezwaar wel in behandeling. 

8. Mocht je in de situatie komen dat je je betalingsverplichting niet meer kunt voldoen, neem dan tijdig contact op met de financiële administratie, zodat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Je kunt hiervoor e-mailen naar financien@nieuweveste.nl.


ARTIKEL 7 KORTINGSMOGELIJKHEDEN 

Bredapas korting: De houder van een Bredapas heeft recht op 50% korting, per persoon, per kalenderjaar, op het gehele aanbod van cursussen en lessen bij Nieuwe Veste. De vergoeding op het les/cursusgeld geldt voor personen van 18 jaar en ouder. De Bredapas dient uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de les/cursus te worden getoond aan de receptiebalie of leerlingenadministratie. Je wordt gevraagd daarbij gevraagd om je te identificeren. Van de Bredapas wordt om administratieve redenen een scan gemaakt. Wanneer de Bredapas niet tijdig wordt getoond, vervalt het recht op korting en stuurt Nieuwe Veste een factuur voor het volledige les-/cursusbedrag. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur: Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Voor mogelijkheden kun je de website https://www.jeugdfondssportencultuur.nl raadplegen. 

Leden van harmonie- en fanfareverenigingen binnen de gemeente Breda ontvangen 25% korting op het lestarief.  

Collegekorting: voor bepaalde lessen en cursussen kan collegekorting verkregen worden. Op onze website vind je informatie welke cursussen dit betreft. De collegepas dient uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de les/cursus te worden getoond aan de receptiebalie of leerlingen-administratie. Er kan ook een scan of foto gemaild worden naar info@nieuweveste.nl met vermelding van uw inschrijvingsgegevens.

 Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, een combinatie van kortingen is dus niet mogelijk. 


ARTIKEL 8 RESTITUTIE/KWIJTSCHELDING 

 1. Het reeds ontvangen les- of cursusgeld wordt naar rato van de niet genoten lessen gerestitueerd dan wel kwijtgescholden, indien: 

    a. een leerling of cursist over een aaneengesloten periode van tenminste 5 lessen door ziekte de lessen niet heeft kunnen volgen. In de situatie dat leerlingen om de week les hebben, geldt een aantal van 3 lessen. Een verzoek om restitutie/kwijtschelding dient, vergezeld van ondersteunend bewijs, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking hebbende periode, schriftelijk bij Stichting Nieuwe Veste te worden ingediend met behulp van een daartoe speciaal bestemd formulier, dat verkrijgbaar is bij info@nieuweveste.nl.

    b. een leerling of cursist door afwezigheid van de leerkracht om wat voor reden dan ook en door het niet beschikbaar zijn van een vervanger gedurende tenminste vier lessen per schooljaar geen opleiding heeft kunnen volgen. Deze restitutie/kwijtschelding wordt automatisch door Stichting Nieuwe Veste verrekend. 

    c. de leerling of cursist tussentijds wordt uitgeschreven als bedoeld in artikel 4 en het les- of cursusgeld bij vooruitbetaling aan het begin van het les- /cursusjaar in één keer is betaald. 

2. Vakanties en vrije dagen geven geen recht op vermindering dan wel restitutie van het les- en cursusgeld. 


ARTIKEL 9 LESUITVAL 

1. Lessen en lange cursussen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden de eerste twee keer niet vervangen.

2. Korte cursussen (<20 weken) die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden indien mogelijk vervangen. Wanneer de cursus desondanks niet vervangen kan worden, wordt de eerste keer niet vervangen.

Stichting Nieuwe Veste verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel mogelijk te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, zal een restitutie hiervoor plaats vinden.

3. Indien door de rijksoverheid aanvullende maatregelen worden opgelegd, zoals Covid-19 maatregelen, zal Nieuwe Veste deze aanwijzingen opvolgen. Wanneer dit betekent dat een les of cursus niet op de reguliere wijze kan worden voortgezet, dan zal Nieuwe Veste alles in het werk stellen om (online) alternatieven aan te bieden om de continuïteit te kunnen waarborgen.


ARTIKEL 10 INFORMATIE AAN LEERLINGEN EN CURSISTEN 

Bij verhindering van de docent of wanneer Nieuwe Veste de leerling/cursist anderzijds wil informeren over de les of cursus, wordt de leerling/cursist op de hoogte gebracht via sms. Als het mobiele nummer niet bekend is, neemt Stichting Nieuwe Veste per email of wanneer mogelijk via de vaste telefoon contact op. 


ARTIKEL 11 GEBRUIK VAN BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL 

Fotograferen en het maken van beeldopnamen in besloten ruimtes zonder schriftelijke toestemming van de directie van Stichting Nieuwe Veste is niet toegestaan.

Stichting Nieuwe Veste maakt tijdens het seizoen mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. Het kan zijn dat de deelnemer of diens werk hierop te zien is. Bij publicatie van beeld- en geluidsmateriaal houdt Stichting Nieuwe Veste rekening met de keuze (wel of geen toestemming) die de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, heeft aangegeven op het inschrijfformulier. 

Stichting Nieuwe Veste is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden, anders dan Stichting Nieuwe Veste. Deelnemer of betalingsplichtige vrijwaart Stichting Nieuwe Veste dan ook voor enige aansprakelijkheid dienaangaande jegens derden, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, worden begrepen de bezoekers van les/cursus of bijbehorend evenement. 


ARTIKEL 12 MARKETING 

Stichting Nieuwe Veste gebruikt de informatie die leerling/ cursist na aanmelding voor nieuwsbrief en/ of het ontvangen van overig aanbod verstrekt om leerling/ cursist op de hoogte te houden van nieuws, met voor leerling/cursist interessant aanbod en marketingacties. 


ARTIKEL 13 PERSOONSREGISTRATIE 

Op grond van de wet verstrekt Nieuwe Veste geen informatie uit haar klantenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft Nieuwe Veste geen persoonsgegevens door van het eigen personeel. Zie ook de privacy policy op onze website. 


ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJK

Stichting Nieuwe Veste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, zoals kledingstukken, telefoons of instrumenten.

Stichting Nieuwe Veste kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor door cursist voor de duur van de les of cursus geleden schade, behoudens voor zover deze wettelijk gezien op haar rust. Stichting Nieuwe Veste is derhalve ook niet gehouden tot het uitkeren van enige schadevergoeding tenzij op haar een wettelijke verplichting rust tot het uitkeren van schadevergoeding wegens door cursist geleden (gevolg)schade.

Opdrachtgever/cursist betreedt op eigen risico de panden/lokalen van Stichting Nieuwe Veste. De persoonlijke eigendommen van opdrachtgever/cursist worden niet gedurende de lessen/activiteit in bewaring genomen om welke reden Stichting Nieuwe Veste ook niet aansprakelijk is voor verlies, beschadiging of diefstal hiervan.


ARTIKEL 15 SLOTBEPALING 

1. In alle gevallen, waarin dit reglement niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist de directeur bestuurder. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Stichting Nieuwe Veste, schooljaar 2023-2024. 


CONTACT MET ONZE MEDEWERKERS

Klantenservice:

Inschrijving voor lessen en cursussen en andere vragen, zoals vragen over planning cursussen, uitschrijving en plaatsing.

e-mail: info@nieuweveste.nl


Financiën:

Facturen, automatische incasso en vragen over betalingen:

E-mail: financien@nieuweveste.nl