Over ons » Nieuwe Veste

Nieuwe Veste

Nieuwe Veste is er voor iedere Bredanaar die zichzelf wil ontdekken. 
We prikkelen, samen met andere organisaties, jouw zintuigen op het gebied van
taal, creativiteit en kunst. 
Cultuur maakt het leven zoveel mooier. 
Dus verras jezelf bij Nieuwe Veste!


Nieuwe Veste is een organisatie die door middel van haar kennis en ervaring op het gebied van taal en creativiteitsontwikkeling bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Daarbij zetten we kunst in voor een frisse blik op de wereld om ons heen. 

We willen alle kinderen een culturele basis meegeven, jongeren stimuleren om hun blik op de wereld te verbreden en participatie onder volwassenen faciliteren. Voor een optimale aansluiting bij wat er leeft in Breda legt Nieuwe Veste de relatie tussen het culturele veld, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad. Samen met deze partners werken we aan een sociaal en cultureel levendig Breda.


Cultuur, taal, mens & Breda
Taal is het voertuig van de geest. Met taal kunnen we ons uitdrukken, communiceren we met andere mensen, delen we onze gevoelens en begrijpen we de wereld om ons heen beter. Spreken, lezen en schrijven zijn dan ook basisvaardigheden die maken of iemand volwaardig mee kan doen in het sociaal-maatschappelijke verkeer.
 

Taal betekent mee doen en erbij horen
Deelnemen aan kunst en cultuur, of het nu gaat om het genieten van het aanbod van culturele instellingen of om het zelf beoefenen van kunst, draagt bij aan maatschappelijke participatie. Cultuur beweegt ons, ontroert, zet aan tot denken en laat ons kennismaken met nieuwe werelden. Tegelijkertijd zorgt cultuur voor cohesie tussen diverse groepen, stimuleert zij ontmoetingen en maakt zij problemen zichtbaar en bespreekbaar.
 

Creativiteit en kunst doen ons goed
Als taal, creativiteit en kunst zo veel waarde heeft, dan moet iedereen daar ook kennis mee kunnen maken. Niet toevallig of uit eigen beweging, maar iedereen in Breda, oud of jong, heeft het recht te ontdekken hoe taal, creativiteit en kunst ons helpt de wereld beter te begrijpen. Dat draagt bij aan een sociaal-cultureel levendige stad met inwoners die daar een actieve rol in hebben en positief bijdragen aan de Bredase samenleving.
 

De vleugels uitslaan: onze ambitie
De afgelopen jaren is Nieuwe Veste zich meer gaan verbreden en verbonden geraakt met de stad en haar inwoners. De Nieuwe Veste CVK is vaker podium gaan bieden aan amateurkunst, aan activiteiten voor jongeren en hun subculturen, aan creativiteit en digitale media. De grenzen zijn verder verlegd en dat mag je ook verwachten van een broedplaats van creativiteit en kunst.
 

Wij verbinden ons met de stad
Met onze activiteiten in het voortgezet onderwijs zijn we behoorlijk gegroeid. Nieuwe Veste ontwikkelt in samenwerking met scholen kennismakingsworkshops, verdiepende lessenseries en speciale projecten waarin leerlingen actief aan de slag gaan met een of meerdere van de volgende culturele disciplines: muziek, theater, dans, beeldende kunst, architectuur en design, media en fotografie, literatuur en erfgoed. Nieuwe Veste is sterk in het ontwikkelen van multidisciplinaire en vakoverstijgende projecten. Steeds vaker zijn wij initiatiefnemer en “verbinder” waarbij we doelgroepen aan de slag laten gaan met taal, creativiteit en kunst.
 
Met initiatieven als bibliotheek op school, leesconsulenten op school en de bestrijding van laaggeletterdheid hebben we met de bibliotheek een grotere plek gekregen die van waarde is voor de Bredase gemeenschap. Die groei zien we ook in het faciliteren van mensen die graag alleen of met elkaar lezen, maar dat zelf niet georganiseerd krijgen door bijvoorbeeld ouderdom, eenzaamheid of een handicap. De bibliotheek is duidelijk op weg naar een nieuwe bestemming, met een andere maatschappelijke relevantie voor Breda. Het puur en alleen uitlenen van boeken behoort steeds minder tot de kern, terwijl die andere rol alleen maar aan het groeien is.
 

Wij verbreden ons in nieuwe domeinen als onderwijs, zorg en welzijn
Om in die ontwikkelingen meer richting te krijgen en onze stip aan de horizon scherper te krijgen, hebben wij vorig jaar een uitgebreide gespreksronde gehad over onze rol met partijen en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties en van de sectoren zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Daaruit bleek dat de meeste van hen graag met ons zouden willen samenwerken om met elkaar bij te dragen aan een sociaal en cultureel levendige stad. Vanuit die wens tot samenwerking, onze eigen kracht en de veranderingen om ons heen en zijn we daarom tot een nieuwe ambitie gekomen:
 
Door onze expertise op het gebied van taal, creativiteit en kunst levert Stichting Nieuwe Veste in samenwerking met anderen een essentiële bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en burgerschap van alle inwoners in Breda. Dit zorgt voor een sociaal en cultureel levendige stad.

Ons verhaal - uitgangspunten

Onze nieuwe rol ligt ergens anders
Waren we vroeger bijna monopolist op het gebied van muziek, dans en kunsten, tegenwoordig bedienen wij met ons Centrum voor de Kunsten nog maar een klein deel van de private markt, maar met onze activiteiten in het voortgezet onderwijs zijn we juist gegroeid. Dezelfde beweging zien we bij de bibliotheek. Het klassieke uitlenen van boeken, films en muziek heeft fors aan betekenis ingeboet. Informatie, boeken, films en muziek, voor veel mensen geldt: je hoeft er eigenlijk niet meer voor naar de bibliotheek. Daar staat fier tegenover dat het aantal jeugdleden al jarenlang stabiel blijft. Dat is volledig toe te schrijven aan onze samenwerking met het onderwijs.
 

Er is steeds minder behoefte aan wat wij van oudsher doen
Een laatste, maar zeker niet minder belangrijke ontwikkeling, is de manier waarop maatschappelijk gezien over subsidie wordt gedacht. Nu bereiken we met de helft van het gemeentelijke cultuurbudget 2% van de inwoners van Breda. Logisch dat de politiek zich afvraagt of er geen modus is te bedenken waarbij veel meer mensen profiteren van de waarde van taal, creativiteit en kunst. Ook wij voelen ons daar ongemakkelijk onder, temeer omdat wij ook genoeg voorbeelden hebben dat wij voor veel meer mensen van betekenis zijn op een manier waar de stad echt iets aan heeft. Waarom bijvoorbeeld met subsidie pianoles geven terwijl er genoeg pianodocenten zijn? Tegelijkertijd: ensembles, samen spelen, leuke combinaties van muziek & literatuur, culturele evenementen, broedplaatsen... Er is zo veel te bedenken wat de private markt niet kan oppakken en wat Breda en haar inwoners vitaal houdt en waarbij onze kennis en ervaringen uitstekend tot zijn recht komt. Daar liggen dus volop mogelijkheden. Er is steeds meer behoefte aan wat wij kunnen. Het is aan ons om die handschoen met beide handen op te pakken.
 

Er is steeds meer behoefte aan wat wij kunnen

Samen op reis
 
Onze ambitie impliceert een behoorlijke koerswijziging die we moeten uitvoeren met minder geld. We zijn nu een relatief grote club met twee grote poten. We willen toegroeien naar een kleinere, slagvaardige organisatie met mensen die breed inzetbaar en beschikbaar zijn, gericht zijn op samenwerking en betrokken zijn bij Breda en haar inwoners en van daaruit bijdragen aan onze nieuwe ambitie. Van de marsroute bestaat geen blauwdruk, want er bestaat geen organisatie waaraan we onszelf aan kunnen spiegelen. De invulling van die ambitie is een ontdekkingsreis die we samen gaan ondernemen. 
 
Met de veranderingen bij de bibliotheek hebben we bewezen dat we een dergelijk traject aankunnen. We hebben het aantal vestigingen tot drie teruggebracht en we zijn we er tegelijkertijd in geslaagd met onze diensten op maat een belangrijke bijdrage te leveren aan de stad op maatschappelijk onderwerpen die ertoe doen, zoals laaggeletterdheid, taalbevordering en leesplezier.
 
We hebben nog een hele weg te gaan. Dat zal zeker niet zonder slag of stoot gaan, want bezuinigen en ombuigen gaat links of rechts natuurlijk pijn doen. We zullen dat zorgvuldig doen en stap voor stap; onze reis wordt geen wild avontuur. We ondernemen die reis in het vertrouwen dat onze expertise voor heel veel mensen van waarde is. En dat is het perspectief dat lonkt.